Stadgar för Brf Galeonen
Antagna den 15 juni år 2017


§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Galeonen.


§ 2 Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens
hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelsen får
även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som
komplement till bostadslägenhet eller lokal.


Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som
innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.


§ 3 Föreningens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Järfälla kommun, Stockholms län.


§ 4 Insats och årsavgift
Styrelsen fastställer insats och årsavgift för varje lägenhet. Om en insats ska ändras måste alltid
beslut fattas av en föreningsstämma.


Årsavgiften för en lägenhet beräknas så att den, i förhållande till lägenhetens insats, kommer att bära
sin del av föreningens kostnader, samt amorteringar och avsättning till fonder. Årsavgiften betalas
månadsvis och i förskott senast den sista vardagen före varje ny månads början.


Styrelsen kan besluta att den del av årsavgiften som avser ersättning för varje lägenhets värme,
varmvatten, elektrisk ström, renhållning eller konsumtionsvatten kan beräknas efter förbrukning
eller yta.


§ 5 Andra avgifter
Föreningen kan ta ut upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andra-
handsupplåtelse.


Upplåtelseavgift är en särskild avgift som föreningen kan ta ut tillsammans med insatsen, när
bostadsrätten upplåts första gången. Avgiftens storlek bestäms av styrelsen.


För arbete vid övergång av en bostadsrätt får föreningen av bostadsrättshavaren tas ut en överlåtelse-
avgift med ett belopp motsvarande högst 2,5 % av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken (2010:110).


För arbete vid pantsättning av bostadsrätt får föreningen av bostadsrättshavaren ta ut en pant-
sättningsavgift med högst 1 % av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken
(2010:110)


Avgiften för andrahandsupplåtelse får för en lägenhet årligen uppgå till högst 10 % av prisbas-
beloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110). Om en lägenhet upplåts under
en del av ett år, beräknas den högst tillåtna avgiften efter det antal månader lägenheten är uthyrd.


Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen ska vidta med
anledning av lag eller annan författning.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst 5 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 2
styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden
fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.


§ 7 Revisorer
För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses
en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämma för tiden fram
till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.


§ 8 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 1 maj – 30 april.


§ 9 Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före ordinarie förenings-
stämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.


§ 10 Ärenden på ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie
föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1.  val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val
av protokollförare
2.  godkännande av röstlängden
3.  val av en eller två justerare
4.  frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
5.  fastställande av dagordningen
6.  styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
7.  beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller
förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
8.  beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9.  frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
10. beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
11. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
12. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
13. val av valberedning
14. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt tillämplig lag om
ekonomiska föreningar eller föreningens stadgar.


§ 11 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de
ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor
före föreningsstämman.


Kallelse till föreningsstämma ska utfärdas genom en personlig kallelse till samtliga medlemmar
genom utdelning, brev med posten eller via e-post.


Andra meddelanden till medlemmarna anslås på lämplig plats inom föreningens fastighet, skickas ut
som brev eller via e-post.


§ 12 Medlems röst
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar en bostadsrätt
gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst.


En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är
medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ett ombud ska visa upp en skriftlig,
daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från det att den utfärdades. Ett ombud får bara
företräda en medlem. En medlem får ta med högst ett biträde på föreningsstämman. För en fysisk
person gäller att endast en annan medlem eller medlemmens make, sambo, föräldrar, syskon eller
barn får vara biträde eller ombud.


§ 13 Bostadsrättshavarens ansvar
Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad, till det inre, hålla lägenheten med tillhörande övriga
utrymmen i gott skick. Med ansvaret följer både underhålls- och reparationsskyldighet. Bostadsrätts-
havarens ansvar omfattar även mark, om sådan ingår i upplåtelsen. Bostadsrättshavaren är också
skyldig att följa föreningens regler och beslut som rör skötseln av marken. Föreningen svarar i övrigt
för husets underhåll. Till det inre räknas:

  • rummens väggar, golv och tak
  • inredning i kök, badrum och övriga utrymmen som hör till lägenheten
  • glas i fönster och dörrar
  • lägenhetens ytter- och innerdörrar.

Bostadsrättshavaren svarar för målning av innersidor av fönstrens bågar och karmar, men inte för
målning av utifrån synliga delar av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster och inte heller för
annat underhåll än målning av radiatorer och vattenarmaturer eller av de anordningar för avlopp,
värme, gas, elektricitet, ventilation och vatten som föreningen försett lägenheten med. Bostadsrätts-
havaren svarar inte för reparationer av de ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet, vatten och
ventilation som föreningen försett lägenheten med och som tjänar mer än en lägenhet.


För reparationer på grund av brand- och vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om
skadan uppkommit genom eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som
hör till hans hushåll eller gästar honom eller av någon annan som han inrymt i lägenheten eller som
där utför arbete för hans räkning. Detta gäller i tillämpliga delar även om det förekommer ohyra
i lägenheten. I fråga om brandskada som bostadsrättshavaren själv inte vållat gäller vad som sagts nu
endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han borde iakttagit.


Bostadsrättsföreningen får åta sig att utföra sådana underhållsåtgärder, som bostadsrättshavaren ska
svara för. Beslut om detta ska fattas på föreningsstämma och får endast avse åtgärder som utförs i
samband med omfattande underhåll eller ombyggnad av föreningens hus, som berör
bostadsrättshavarens lägenhet.


§ 14 Förändring i lägenhet
Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd, i lägenheten, göra ingrepp i bärande
konstruktion, ändring i befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten eller annan väsentlig
förändring av lägenheten. Styrelsen får inte vägra att ge tillstånd om inte åtgärden är till påtaglig
skada eller olägenhet för föreningen.


§ 15 Underhåll
Styrelsen ska upprätta en underhållsplan för genomförande av underhållet av föreningens hus och
årligen upprätta en budget för att kunna fatta beslut om årsavgiftens storlek och säkerställa
behövliga medel för att trygga underhållet av föreningens hus samt varje år besiktiga
föreningens egendom.


§ 16 Fonder
Inom föreningen ska bildas en fond för yttre underhåll och en dispositionsfond. Avsättning till
fonden för yttre underhåll ska ske i enlighet med antagen underhållsplan enligt § 15. De överskott
som kan uppstå på föreningens verksamhet ska balanseras i ny räkning.


§ 17 Upplösning av föreningen
Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till
lägenheternas insatser.


Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska
föreningar samt övriga tillämpliga författningar.